Day: May 14, 2024

ในประเทศ

ประชาสังคมภาคใต้ ห่วงนโยบายเพิ่มพื้นที่น้ำเมา – กาสิโน หวั่นกระทบกับประชาชน  จี้ออกกฎหมายให้รอบคอบ 

เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2567 ที่ โรงแรมปุระนคร จ.นครศรีธรรมราช ขบวนการสร้างเสริมสุขภาพประชาชนภาคใต้ ร่วมกับ สภาประชาชนภาคใต้ คณะกรรมการประสานงานองค์กรพัฒนาเอกชนภาคใต้ เครือข่ายสภาองค์กรชุมชนภาคใต้ เครือข่ายรักษ์พะโต๊ะ-ระนอง เครือข่าย save นาบอน ศูนย์สร้างจิตสำนึกนิเวศน์วิทยา เครือข่ายองค์กรงดเหล้าภาคใต้ตอนบน – ตอนล่าง

Read More
การศึกษา

นิเทศรังสิตชวน Gen-Z คิดเปลี่ยนโลกเพื่อความยั่งยืน

          ประเด็นสิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมชุมชนนับเป็นเรื่องที่องค์กรทุกภาคส่วนให้ความสนใจ เนื่องจากเป็นเรื่องที่มีความสำคัญต่อวิถีการดำเนินชีวิตของผู้คนในสังคม วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ จึงได้จัดโครงการบูรณาการวิชาชีพนิเทศศาสตร์เพื่อสิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมชุมชนขึ้น โดยหวังเป็นส่วนหนึ่งในการปลูกฝังกลุ่มคนรุ่นใหม่ให้ตระหนักถึงความสำคัญและความรับผิดชอบในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมชุมชนร่วมกัน ผศ.ดร.สำราญ แสงเดือนฉาย หัวหน้าสาขามัลติมีเดีย วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต ผู้ดูแลการจัดกิจกรรม กล่าวว่า เป้าหมายของโครงการนี้มาจากแนวคิดของวิทยาลัยนิเทศศาสตร์ที่มุ่งพัฒนาสมรรถนะผู้เรียนให้มีอัตลักษณ์ของความเป็นนักสื่อสารที่มีความคิดเชิงสร้างสรรค์ จึงนำมาสู่การออกแบบการเรียนการสอนที่ให้นักศึกษาเกิดเรียนรู้จากประสบการณ์จริงที่มาจากการลงมือทำโครงงาน โดยการนำโจทย์จริงจากองค์กรภายนอก คือ The Farm Concept

Read More
การศึกษา

อธิการบดี ม.รังสิต ชูวิสัยทัศน์

          อธิการบดีมหาวิทยาลัยรังสิต ชูวิสัยทัศน์และแนวนโยบายของมหาวิทยาลัย เน้นให้ความสำคัญเเละมุ่งมั่นพัฒนาทั้งด้านกายภาพ จิตใจ และพื้นที่การเรียนรู้ เพื่อนักศึกษาที่เป็นหัวใจของมหาวิทยาลัยรังสิต โดยกล่าวแสดงวิสัยทัศน์ภายในงานประชุมบุคลากรประจำปี 2567 และในโอกาส 40 ปีมหาวิทยารังสิต ณ อาคารนันทนาการ (อาคาร 14) มหาวิทยาลัยรังสิต             ดร.อรรถวิท อุไรรัตน์

Read More