การศึกษา

นักศึกษา มทร.ธัญบุรี เจ๋ง คว้า 4 รางวัล ‘สหกิจศึกษา’ เครือข่ายภาคกลางตอนบน

ผศ.ดร.สุรินทร์ แหงมงาม ผู้อำนวยการสำนักสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี(มทร.ธัญบุรี) เปิดเผยว่า ตามที่ได้มีการจัดโครงการประกวดสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2567 สำหรับสถาบันการศึกษาในเครือข่าย CWIE ภาคกลางตอนบน โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เป็นเจ้าภาพหลักนั้น จากการประกวดทั้งหมด 15 ประเภท ซึ่งมีมหาวิทยาลัยในเครือข่ายร่วมประกวดทั้งหมด 15 สถาบันการศึกษา มทร.ธัญบุรี ได้ร่วมส่งเข้าประกวดทั้งหมด 11 ผลงาน

มทร.ธัญบุรี คว้ารางวัลได้มากถึง 4 รางวัลคือ (1) ประเภทสังคมศาสตร์ มนุษศาสตร์ และการจัดการได้รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ผลงานการเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการทำงานของแผนกรับและส่งมอบโดยใช้โปรแกรมจำลองสถานการณ์ กรณีศึกษาศูนย์กระจายสินค้าของ 7-eleven โชคชัยร่วมมิตร โดย น.ส.ศุภลักษณ์ ท้าวแก้ว (2) ประเภทนานาชาติ ได้รางวัลชมเชย ผลงาน Development of the Data Acquisition System for Environmental Data Using IOT Devices โดยนายนพรุจ ผงธุลี นายปรวีย์ ประกอบ และนายธนิศร์สัขเลขนันท์ (3) ประเภทผู้นิเทศงานสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานในสถานประกอบการดีเด่น นายสฤษดิ์ สุระกุล จากโรงแรมฮิลตัน พัทยา เสนอโดย มทร.ธัญบุรี และ (4) ประเภทสถานประกอบการขนาดใหญ่ดำเนินการสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานดีเด่น โรงแรมบันยันทรี กรุงเทพ เสนอโดย มทร.ธัญบุรี

ผอ.สำนักสหกิจศึกษา มทร.ธัญบุรี ยังกล่าวอีกว่า เครือข่าย CWIE ภาคกลางตอนบน ได้ให้ความสำคัญและส่งเสริมสนับสนุนหลักสูตรที่นักศึกษา จะได้เรียนรู้จากการปฏิบัติงานจริงบนฐานสมรรถนะ (Competencies-based) ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายและแนวทางของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)  ที่สนับสนุนให้สถาบันอุดมศึกษา จัดการศึกษาในรูปแบบสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน (Cooperative and Work Integrated Education หรือ CWIE) เพื่อให้นักศึกษามีสมรรถนะ พร้อมสู่โลกแห่งการทำงานจริงได้ทันทีหลังสำเร็จการศึกษา โดยความร่วมมือระหว่างสถาบันอุดมศึกษาและสถานประกอบการ จึงจัดกิจกรรมการประกวดข้างต้นขึ้น เพื่อส่งเสริม เผยแพร่และสร้างแรงจูงใจให้กับทุกภาคส่วน ในการดำเนินงานสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน ให้มีประสิทธิภาพ รวมถึงเป็นการเพิ่มแรงผลักดันให้กับนักศึกษาที่จะออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน ซึ่งแต่ละผลงานของนักศึกษา ที่ได้รับรางวัลนอกจากจะเป็นต้นแบบที่ดีแก่เพื่อนนักศึกษาด้วยกันแล้ว ยังบ่งบอกถึงความพร้อมของนักศึกษาที่จะก้าวสู่โลกการทำงานจริงได้ทันที ซึ่งมีสมรรถนะที่ตรงกับความต้องการของตลาดงาน ทั้งยังสามารถร่วมพัฒนาอาชีพในปัจจุบันและเตรียมพร้อมรองรับตำแหน่งงานในอนาคตต่อไป

“มทร.ธัญบุรี ให้ความสำคัญและเน้นย้ำอย่างต่อเนื่อง ในการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน เพื่อคุณภาพการศึกษา และสร้างความเชื่อมั่นต่อบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา มีทักษะการทำงานตรงตามสาขาวิชาชีพ เริ่มทำงานได้ทันที และขอร่วมชื่นชมและส่งกำลังใจให้กับนักศึกษาที่เข้าร่วมในโครงการฯ มทร.ธัญบุรี จะขยายผล เพื่อต่อยอดจากรางวัลทั้งหมดนี้ต่อไป” ผศ.ดร.สุรินทร์ กล่าวสรุป.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *