การศึกษา

ม.รังสิต จับมือ สถาบันสิรินธรฯ กรมการแพทย์ MOU พัฒนาวิชาการด้านกายภาพบำบัด

            คณะกายภาพบำบัดและเวชศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยรังสิต ร่วมกับ สถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ลงนามความร่วมมือพัฒนาวิชาการด้านกายภาพบำบัด

            นายแพทย์ศุภชัย คุณารัตนพฤกษ์ รองอธิการบดีฝ่ายการแพทย์และวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยรังสิต กล่าวว่า การลงนามความร่วมมือครั้งนี้เป็นอีกความร่วมมือหนึ่งที่มหาวิทยาลัยรังสิต และกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ได้ประสานงานร่วมกัน ที่ผ่านมาทั้งสองสถาบันได้มีความร่วมมือในด้านการศึกษาต่างๆ อย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็นความร่วมมือทางด้านการผลิตแพทย์ การผลิตนักศึกษาระดับปริญญาโทของสถาบันโรคผิวหนัง และอื่นๆ รวมถึงความร่วมมือกับคณะกายภาพบำบัดและเวชศาสตร์การกีฬา ในการผลิตนักกายภาพบำบัด หลักสูตรระยะสั้นกายภาพบำบัดเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพระยะกลาง ซึ่งคาดหวังว่าภายใต้การนำของอธิบดีกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข และผู้อำนวยการสถาบันสิรินธรฯ เราจะสามารถพัฒนาความร่วมมือกันให้มากขึ้นและหลากหลายขึ้น โดยกรมการแพทย์มีจุดแข็งมากมายในด้านสิ่งอำนวยความสะดวก ด้านบุคลากร เครื่องมือ ทางมหาวิทยาลัยรังสิตก็มีจุดแข็งด้านวิชาการ ซึ่งมีโอกาสที่จะสนับสนุนในทางวิจัย ดังนั้น การจัดอบรมหลักสูตรระยะสั้นร่วมกันครั้งนี้จะเป็นประโยชน์และพัฒนาวิชาชีพกายภาพบำบัดได้อย่างต่อเนื่อง

            แพทย์หญิงอัมพร เบญจพลพิทักษ์ อธิบดีกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า กระทรวงสาธารณสุขเป็นหน่วยงานหลักที่ขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านสุขภาพ มีความมุ่งหวังและมีบทบาทชัดเจนในการที่จะทำให้กลไกของการบริการสุขภาพนั้นเป็นไปได้อย่างดีที่สุด และด้วยบทบาทของกรมการแพทย์เองต้องพัฒนาบริการที่ดีที่สุด เพื่อที่จะกระจายไปให้กว้างขวางที่สุดในภาพใหญ่ของกระทรวงสาธารณสุขและเครือข่าย และปัญหาในระดับ Intermediate Care ซึ่งเราทราบดีว่าหากมีกลไกการดูแลตรงนี้ที่ดีได้จะป้องกันไม่ให้ผู้ที่มีความเจ็บป่วยในระยะหนึ่งไม่ต้องเจ็บป่วยต่อเนื่องรุนแรง จนถึงขั้นกลายเป็นผู้ป่วยติดเตียง  Intermediate Care ที่ดีจะช่วยชะลอความพิการ ช่วยเพิ่มคุณภาพชีวิต ซึ่งไม่ได้หมายถึงเฉพาะตัวบุคคลนั้นๆ แต่ยังหมายถึงครอบครัวของเขาและชุมชนของเขาอีกด้วย ดังนั้น ปฏิเสธไม่ได้ว่างานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการฟื้นฟู งานที่เกี่ยวข้องกับการกายภาพบำบัดนั้น เป็นงานที่มีความจำเป็นอย่างยิ่งในสังคมที่ก้าวไปสู่สังคมความสูงอายุ และในส่วนของสถาบันสิริธรฯ เรามีบทบาทที่ชัดเจนในการที่จะเป็นศูนย์บริการวิชาการ ซึ่งความร่วมมือในครั้งนี้จะเป็นการขับเคลื่อนการดำเนินงานการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยระยะกลาง (Intermediate Care: IMC) รวมถึงแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านงานวิจัย และบริการวิชาการด้านกายภาพบำบัดร่วมกัน

            การลงนามในครั้งนี้ กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข นำโดย แพทย์หญิงอัมพร  เบญจพลพิทักษ์ อธิบดีกรมการแพทย์  แพทย์หญิงภัทรา อังสุวรรณ  ผู้อำนวยการสถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูฯ และแพทย์หญิงวิชนี ธงทอง รองผู้อำนวยการด้านการแพทย์ สถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ สำหรับ มหาวิทยาลัยรังสิต นำโดย นายแพทย์ศุภชัย คุณารัตนพฤกษ์ รองอธิการบดีฝ่ายการแพทย์และวิทยาศาสตร์สุขภาพ  ดร.วรชาติ เฉิดชมจันทร์ คณบดีคณะกายภาพบำบัดและเวชศาสตร์การกีฬา และดร.สมชนก รังสีธนกุล ประธานหลักสูตรระยะสั้นกายภาพบำบัดเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพระยะกลาง 4 เดือน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *