ประชาสัมพันธ์

สพฐ.หนุน สสส. เครือข่ายงดเหล้า เปิดประตูบูรณาการโรงเรียนคำพ่อสอน ลงนาม MOU 5 เขตพื้นที่การศึกษา 5ศูนย์การเรียนรู้ ร่วมพัฒนา“เขตพื้นที่การศึกษาต้นแบบโรงเรียนคำพ่อสอน”

​สำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า (สคล.) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จัดประชุมปฏิบัติการและลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการพัฒนาเป็น “เขตพื้นที่การศึกษาต้นแบบโรงเรียนคำพ่อสอน” โดยมีเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา5 จังหวัด และ5ศูนย์การเรียนรู้และประสานงานเครือข่ายโรงเรียนคำพ่อสอนในเขตพื้นที่การศึกษา โดยมีผู้แทนจากคณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ร่วมเป็นพยานและร่วมทำวิจัยติดตามผล ณ หอประชุมคุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ

ดร.ภูธร จันทะหงส์ ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ผู้ช่วยเลขาธิการ กพฐ.) กล่าวในกิจกรรมว่าปัจจุบันนี้เด็กไทยนับว่ามีความเปราะบางทางจิตใจ ซึ่งเกิดมาจากสภาพครอบครัวแตกแยก พ่อแม่ขาดความเข้าใจในการเลี้ยงดู ลูกขาดแบบอย่างที่ดี อีกทั้งการเข้าถึงสื่อออนไลน์อย่างอิสระ จึงเกิดพฤติกรรมเลียนแบบ ซึ่งส่งผลต่อการตัดสินใจในการดำเนินชีวิตของเด็กๆ สำหรับการการประชุมลงนามความร่วมมือ MOU เพื่อพัฒนาเป็นเขตพื้นที่การศึกษาต้นแบบโรงเรียนคำพ่อสอน ร่วมกัน โดยคัดเลือกโรงเรียนคำพ่อสอนต้นแบบ รุ่น1และ2 ที่ผ่านการปฏิบัติมาอย่างต่อเนื่องจนเห็นผลเป็นรูปธรรมในทุกด้านจากต้นแบบ รุ่น1และ2 ที่ผ่านการปฏิบัติมาอย่างต่อเนื่องจนเห็นผลเป็นรูปธรรม มีศูนย์เรียนรู้ 4 แห่ง และเตรียมการฯ 1 แห่ง ได้แก่  (1) ศูนย์การเรียนรู้ฯ รร.บ้านลวงเหนือ (สพป.เชียงใหม่ เขต1)  (2) ศูนย์การเรียนรู้ฯ รร.วัดโสภณารามฯ (สพป.สมุทรสาคร)  (3) ศูนย์การเรียนรู้ฯ รร.บ้านคลองกก (สพป.ชุมพรเขต2)  (4) ศูนย์การเรียนรู้ฯ รร.บ้านนาม่วง (สพป.สงขลา เขต3)  และ(5) ศูนย์เรียนรู้เตรียมการฯ รร.บ้านท่าส้ม (สพป.ตรังเขต2) โดยกระบวนการขับเคลื่อนของเครือข่ายโรงเรียนคำพ่อสอน ต้นแบบรุ่น1 และ2 สร้างการเปลี่ยนแปลงในโรงเรียนที่สำคัญคือตัวครู ส่งผลต่อสัมพันธภาพที่ดีของครูกับนักเรียนมีครูที่รักเด็กๆ รับฟัง ให้โอกาส ให้กำลังใจทำให้นักเรียนเรียนรู้อย่างมีความสุขและเห็นคุณค่าในตนเองจึงปรับเปลี่ยนพฤติกรรมไปในด้านบวกคือมีน้ำใจต่อผู้อื่น กล้าแสดงออก ลดพฤติกรรมก้าวร้าวรุนแรงและการเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ บุหรี่ บุหรี่ไฟฟ้า นับว่าเป็นการพัฒนาลงไปที่ฐานรากสำคัญของประเทศ เป็นการพัฒนาเรื่องใกล้ตัว ที่นำไปสู่คุณภาพพลเมืองไทยในอนาคต

นางสาวอภิศา มะหะมาน ผู้จัดการโครงการโรงเรียนคำพ่อสอน สำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า กล่าวว่า เครือข่ายฯ มีการทำหลักสูตรการเรียนรู้ตามแนวทางจิตวิทยานีโอฮิวแมนนิสและกระบวนการเรียนรู้แบบActive Learning ให้เป็นวิถีชีวิตของโรงเรียน จนเกิดผลผลิตเป็นรูปธรรมจึงมีการขยายผลด้วยการประชุมปฏิบัติการเปิดบ้านโรงเรียนคำพ่อสอน เพื่อให้เครือข่ายเรียนรู้ และนำไปปฏิบัติ ทั้งนี้ได้รับความสนใจเข้าร่วมประชุมฯอย่างมาก จึงมีแนวคิดการประสานความร่วมมือกับ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาต่างๆ โดยจุดเริ่มต้นด้วยการร่วมกันทำบันทึกข้อตกลง  MOU เพื่อขับเคลื่อนไปด้วยกันซึ่งแนวทางโรงเรียนคำพ่อสอนยังสอดคล้องกับนโยบายการศึกษา โดยข้อตกลงความร่วมมือดังนี้ 1) มีการดำเนินงานตามแนว คู่มือโรงเรียนคำพ่อสอน 2) อบรมครูแกนนำฯ พลังกลุ่ม,ความสุข และการพึ่งตนเองบนความพอเพียง 3)ให้ครูนำนักเรียนแกนนำมาเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพ 4) ให้มีบุคลากรทำงานร่วมกับโรงเรียนและคณาจารย์ผู้ทำวิจัยจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ในการประสานความร่วมมือติดตามหนุนเสริมการขับเคลื่อนงาน และสื่อสารไปยังเขตอย่างต่อเนื่อง 5) รณรงค์ให้ครูลด ละ เลิก สูบบุหรี่ บุหรี่ไฟฟ้า และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 6) สนับสนุนให้จัดงานเลี้ยงวันครู และวันเกษียณอายุราชการ ในสังกัดแบบปลอดเหล้าเบียร์ บุหรี่ บุหรี่ไฟฟ้า 7) จัดสภาพแวดล้อมในสถานศึกษาปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และบุหรี่ ตามกฎหมายกำหนด เพื่อป้องกันการริเริ่มสูบบุหรี่และการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของเยาวชน 8) งดรับการเข้าร่วมและสนับสนุนใดๆ จากผู้ประกอบการธุรกิจเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และยาสูบ 9) สนับสนุนให้บุคลากรในสังกัดร่วมกิจกรรมโรงเรียนคำพ่อสอนตามเหมาะสม

นางพัทธนันท์ นิลพัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ตรัง เขต2 กล่าวว่าคุณครูจำนวนไม่น้อย ที่ส่งผลงาน และได้รับโล่เกียรติคุณ “ครูดีไม่มีอบายมุข” ตนเองเป็นหนึ่งในผู้ที่ได้รับโอกาสนั้น คำว่า “ไม่มีอบายมุข” เป็นกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับตัวนโยบาย ที่ทางเขตฯ ได้ส่งเสริมให้อยู่ในระบบดูแล ช่วยเหลือนักเรียน ให้นักเรียนของเราปลอดจากสิ่งเสพติด อบายมุข เหล้า บุหรี่ไฟฟ้า โครงการโรงเรียนคำพ่อสอน มีกิจกรรมครูดีไม่มีอบายมุข  ส่งผลให้นักเรียนมีแบบอย่างที่ดีจากคุณครู แบบอย่างเหล่านี้ ล้วนเป็นประโยชน์อย่างยิ่งส่งต่อไปยังนักเรียน ได้เห็นตัวอย่างที่ดีนำไปขยายผลต่อ ถึงผู้ปกครอง เกิดความเชื่อมั่นในการเรียนการสอน  อีกทั้งกิจกรรม โพธิสัตว์น้อย ลูกขอพ่อแม่เลิกเหล้า ที่สื่อให้เห็นโทษ พิษภัยของสิ่งเสพติด อบายมุข ส่งถึงผู้ปกครอง และชุมชน สำหรับกิจกรรมทั้งหมดนี้ เราสามารถที่จะนำมาบูรณาการ สร้างเสริมสุขภาวะ สามารถขับเคลื่อนร่วมกัน ในภาพรวมของเขตต่อไป

นายบดินท์ ธรรมสังวาล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร เปิดเผยว่า โครงการนี้ดีมากช่วยสร้างคนดีให้สังคม ผมได้ผ่านการคัดเลือกได้รับโล่เกียรติคุณครูดีไม่มีอบายมุขมาแล้ว และพยายามที่จะเชิญชวนผู้บริหาร และคุณครูในสังกัดให้เข้าร่วมโครงการฯ สิ่งที่อยากให้เกิดขึ้นจริงคือความยั่งยืน มั่นคง เมื่อทำแล้ว ไม่ว่าวันข้างหน้าจะเปลี่ยนคุณครู ผู้บริหาร ผู้รับผิดชอบ แต่สิ่งนี้ก็ยังคงอยู่กับโรงเรียนต่อไป การสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีให้กับเด็กให้กับครอบครัวเป็นเรื่องจำเป็น เมื่อพ่อแม่เขาติดเหล้า หรือบุหรี่ เมื่อลูกไปชวนให้ลด ละ เลิก มันก็เป็นส่วนหนึ่งของพลังแห่งความรัก ได้ส่งผลลัพธ์ทำให้เขาคิดได้ ความอบอุ่นของครอบครัวก็จะกลับคืนมา

ดร.ชดาษา จันพรมทอง ครูชำนาญการพิศษ ศูนย์เรียนรู้ โรงเรียนบ้านนาม่วง อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา เปิดเผยว่า โรงเรียนคำพ่อสอน จะเน้นการน้อมนำแนวคิดการศึกษาของรัชกาลที่ 9 “ให้ครูรักเด็ก ให้เด็กรักครู” มาออกแบบการเรียนรู้ ให้ครูและนักเรียนมีสัมพันธภาพที่ดีต่อกัน กิจกรรมให้ความสำคัญกับการเรียนรู้ตามวัย การเรียนรู้ที่สอดคล้องกับคลื่นสมอง การใช้พลังบวกชื่นชม ดีใจที่มีการ MOU ทำความความเข้าใจในเนื้องานและรับทราบในบทบาท การดำเนินงานต่างๆเพื่อการสนับสนุนกันและกัน รวมถึงการเชิญชวนประชาสัมพันธ์ แจ้งข่าวสาร ซึ่งจะเป็นโอกาสในการขยายผล ให้เกิดความเข้าใจร่วมเรียนรู้จากสถานที่จริง ณ ศูนย์เรียนรู้ต่างๆ ซึ่งล้วนเป็นประโยชน์สำหรับครู นักเรียน ตลอดจนผู้ปกครอง และรวมถึงชุมชนอีกด้วย.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *