การศึกษา

ม.รังสิต จัดกิจกรรม RSU English Language Academic Contest 2024

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ วิทยาลัยศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต ร่วมกับ กระทรวงวัฒนธรรม จัดกิจกรรม RSU English Language Academic Contest 2024 การประกวดทักษะภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษา ในกิจกรรมการแข่งขัน 5 รายการ ได้แก่ Oral Presentation Contest / Essay Contest / Bilingual Singing Contest / Thai Culture Quiz Contest และ Creative Writing Contest (สําหรับบุคคลทั่วไป) สำหรับปีนี้มีนักเรียนระดับมัธยมศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันทั้งสิ้นจำนวน 241 คน จาก 55 โรงเรียนทั่วประเทศ ณ ห้อง 11-101 อาคารรัตนคุณากร (อาคาร 11) มหาวิทยาลัยรังสิต

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *