การศึกษา

คณะนิติศาสตร์ ม.ศรีปทุม จัดโครงการให้ความรู้ “พินัยกรรมชีวิต” ชีวิตออกแบบได้แม้ในวาระสุดท้าย

ผศ.เจียมจิต สุวรรณน้อย คณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดโครงการเสวนาการเผยแพร่ความรู้ ในหัวข้อ “พินัยกรรมชีวิต” โดยมีศ.ดร.แสวง บุญเฉลิมวิภาส ศาสตราจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ ที่ปรึกษาศูนย์กฎหมายสุขภาพและจริยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ ศ.ดร. นพ.อิศรางค์ นุชประยูร ผู้อำนวยการของเยือนเย็น วิสาหกิจเพื่อสังคม และศาสตราจารย์ของภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นวิทยากร  รวมถึง พญ.นาฎ ฟองสมุทร ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการด้านผู้สูงอายุ ร่วมถ่ายทอดความรู้ ด้านข้อกฎหมายต่าง เกี่ยวกับการทำพินัยกรรมชีวิต หรือ “Living Will” พินัยกรรมชีวิต หรือ หนังสือแสดงเจตนา (Advance Directive) ซึ่งเป็นการทำเอกสารแสดงเจตจำนงล่วงหน้าของ บุคคล เกี่ยวกับการรับบริการด้านสาธารณสุข ผ่านหนังสือแสดงเจตนาไม่ประสงค์รับการบริการสาธารณสุขเพื่อการยื้อชีวิตในวาระสุดท้าย หรือ เพื่อยุติการทรมานจากการเจ็บป่วยได้เพื่อให้ความสำคัญกับคุณภาพชีวิตระยะสุดท้ายของผู้ป่วย ให้สุขสบายมากที่สุดก่อนจะจากไป ตาม ม.12 ของ พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2550  ให้แก่ คณะผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษา ณ ห้องออดิทอเรียม 1 อาคาร 11 ชั้น 14 มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม.(บางเขน) พร้อมกันนี้ ได้ถ่ายทอดสดผ่านทางโซเชียลมีเดีย Facebook Live ของเพจ Facebook คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม เพื่อเป็นประโยชน์ต่อสังคมอีกช่องทางหนึ่ง #SPU #เรียนกับตัวจริงประสบการณ์จริง #มหาวิทยาลัยศรีปทุม #คณะนิติศาสตร์ #LAW #SripatumUniversity

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *