Sunday, June 16, 2024
Latest:
ประชาสัมพันธ์

จากเขาหัวโล้น…สู่ป่าสมบูรณ์ด้วยชนเผ่าพิทักษ์ป่าแห่งลุ่มน้ำห้วยเมืองงาม

“ป่าไม้” กับ “กลุ่มชาติพันธุ์บนพื้นที่สูง” (ชาวไทยภูเขา) เป็นสิ่งที่อยู่คู่กันมาช้านาน ไม่เว้นแม้แต่บริเวณ “ห้วยเมืองงาม” พื้นที่ป่าต้นน้ำ เป็นลุ่มน้ำสาขาของลำน้ำแม่กก ตั้งอยู่ตำบลท่าตอน อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ 

ด้วยความสมบูรณ์ของผืนป่าในอดีตทำให้กลุ่มชาติพันธุ์หลากหลายกลุ่ม  ไม่ว่าจะเป็น ชาวเขาเผ่าลีซอ อาข่า มูเซอ ไทใหญ่ ฯลฯ อพยพเข้ามาตั้งถิ่นฐานทำที่อยู่อาศัยและทำเรือกสวนไร่นา แต่ด้วยแนวคิดการทำการเกษตรแบบรู้เท่าไม่ถึงการณ์ ทำให้เกิดปัญหาการทำไร่เลื่อนลอยในพื้นที่ป่า จนผืนป่าบริเวณนี้ค่อย ๆ หายไป….กลายเป็นเขาหัวโล้น

แต่ในวันนี้ หากใครได้มีโอกาสเดินทางไปที่ “ห้วยเมืองงาม” จะพบว่า ผืนป่าที่ถูกทำลายได้กลับคืนความอุดมสมบูรณ์อีกครั้ง จากความร่วมมือร่วมใจของทุกกลุ่มชนชาติพันธุ์ในพื้นที่ที่ช่วยกันฟื้นฟู ดูแล และปกป้องผืนป่า…

เพราะอะไร?? ที่ทำให้กลุ่มชาติพันธุ์ในห้วยเมืองงามได้กลายมาเป็น “ผู้พิทักษ์ป่า” อย่างทุกวันนี้ และพวกเขาสามารถปรับตัวให้อยู่ร่วมกับป่าอย่างยั่งยืนได้อย่างไร มาร่วมหาคำตอบได้ที่ สารคดีความสุขของแผ่นดิน

#ความสุขของแผ่นดิน#สุขที่ห้วยเมืองงาม#ห้วยเมืองงาม#แม่อาย#เชียงใหม่#ป่าไม้#สำนักงานกปร

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *