Day: April 5, 2024

การศึกษา

ม.วลัยลักษณ์ พร้อมเป็นเจ้าภาพจัดสัมมนาวิชาการการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน “SoTL9”

ม.วลัยลักษณ์ พร้อมเป็นเจ้าภาพจัดสัมมนาวิชาการการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน “SoTL9” ร่วมกับ กระทรวง อว. สถาบันคลังสมองของชาติ  และ 10 มหาวิทยาลัยชั้นนำของไทย เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์แนวทางการจัดการศึกษาในโลกสมัยใหม่ สู่การพัฒนามหาวิทยาลัยให้มีมาตรฐานระดับสากล รองศาสตราจารย์ ดร.สุรินทร์ ไหมศรีกรด รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เปิดเผยว่า มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พร้อมเป็นเจ้าภาพจัดโครงการสัมมนาวิชาการการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน ครั้งที่

Read More