Day: March 31, 2023

การศึกษา

แสดงความยินดี

ขอแสดงความยินดีกับเด็กเก่งทั้งสามคนจากโรงเรียนเกษมทรัพย์ ได้แก่ 1.ด.ญ.อชิรญา ตรีพูนสุข ที่ได้ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2565 ด้านภาษาอังกฤษ ได้คะแนนเต็ม 100 คะแนน, 2. ด.ช.วีรวิทย์ หนูเกิด ที่ได้ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา

Read More