การศึกษา

ขอแสดงความยินดี

สมาคมสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ส่งเกียรติบัตรให้ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส มอบ  ให้กับนางสุชาดา เกษมทรัพย์  ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนอนุบาลบ้านสุชาดาและโรงเรียนเกษมทรัพย์ ที่สนับสนุนการพัฒนาส่งเสริมเด็กให้เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และการบำเพ็ญประโยชน์ เพื่อสังคมและประเทศชาติ เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2564

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *