การศึกษา

สาขาเกาหลี ม.รังสิต จัดการประกวดสุนทรพจน์ภาษาเกาหลีระดับอุดมศึกษา

            สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมเกาหลี วิทยาลัยศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต ร่วมด้วย มหาวิทยาลัยแทกูคาทอลิก และ มูลนิธิวัฒนธรรมคยองบุก ประเทศเกาหลีใต้ จัดการประกวดสุนทรพจน์ภาษาเกาหลี ระดับอุดมศึกษา หัวข้อ “การท่องเที่ยวจังหวัดคยองซังบุก ประเทศเกาหลีใต้” ณ ห้องประชุม 1-301 อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์ (อาคาร 1) มหาวิทยาลัยรังสิต

            ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปิยสุดา ม้าไว คณบดีวิทยาลัยศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต กล่าวว่า มหาวิทยาลัยรังสิตมีนโยบายหลักในการจัดการศึกษา โดยเน้นการส่งเสริม และผลักดันให้นักศึกษาได้เรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติผ่านประสบการณ์จริง ดังนั้น แต่ละหลักสูตรของวิทยาลัยศิลปศาสตร์จึงมีกิจกรรมเสริมหลักสูตรมากมาย ทั้งในและนอกห้องเรียน ทั้งกิจกรรมประกอบรายวิชาและกิจกรรมที่ส่งเสริมความรู้ความสามารถทางภาษาและวัฒนธรรมที่หลากหลาย โดยมุ่งเน้นให้ผู้เรียนพัฒนาตนเองตามศักยภาพและความสนใจเป็นรายบุคคล นอกจากนี้ยังมีการส่งนักศึกษาไปแลกเปลี่ยนในต่างประเทศ การฝึกปฏิบัติวิชาชีพ การฝึกงานสหกิจศึกษา ในขณะเดียวกันกับที่ปลูกฝังให้นักศึกษามีการแบ่งปันทั้งความรู้และทรัพยากรต่าง ๆ แก่ส่วนรวมผ่านทางกิจกรรมบริการวิชาการต่อสังคมอีกด้วย

            “แนวทางดังกล่าวนี้ สอดคล้องกับจังหวัดคยองซังบุก มูลนิธิคยองบุก และมหาวิทยาลัยแทกูคาทอลิก ในการจัดเวทีกิจกรรมให้กับพวกเราชาวไทยที่มีความสนใจในภาษาและวัฒนธรรมเกาหลี นี่จึงเป็นหมุดหมายที่เป็นแนวทางอันดีในการร่วมกันรังสรรค์กิจกรรมขึ้นมา เป็นเป้าหมาย และความตั้งใจที่ทำให้กิจกรรมในวันนี้ และกิจกรรมที่จะเกิดขึ้นในอนาคตต่อไป”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *