การศึกษา

“จำศิลป์” ผลงานศิลปนิพนธ์ภาควิชาศิลปะการออกแบบและเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี

โครงการนิทรรศการศิลปนิพนธ์ นักศึกษาภาควิชาศิลปะการออกแบบและเทคโนโลยี คณะศิลปกรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2566 ภายใต้แนวคิด “จำศิลป์” ถ่ายทอดองค์ความรู้จากการศึกษาผ่านผลงานศิลปนิพนธ์ด้านการออกแบบที่มีแนวคิดที่หลากหลาย โดยมีผู้ช่วยศาสตรจารย์ ดร.มาโนช บุญทองเล็ก คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ ให้การต้อนรับ นางระเบียบรัตน์ พงษ์พานิช นักการเมืองและนักสังคมสงเคราะห์สตรีชาวไทย อดีตสมาชิกวุฒิสภาจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในพิธีเปิด ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

 ผู้ช่วยศาสตรจารย์ ดร.มาโนช บุญทองเล็ก คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ เผยว่า การแสดงผลงานของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาออกแบบนิเทศศิลป์ , ออกแบบผลิตภัณฑ์, ออกแบบภายใน, นวัตกรรมการออกแบบผลิตภัณฑ์ร่วมสมัย ถ่ายทอดองค์ความรู้ที่เกิดจากการศึกษาตลอด 4 ปี “จำศิลป์” การจดจำศิลปะที่ออกแบบสร้างสรรค์จากความคิดที่มีลักษณะเฉพาะบุคคล สร้างสรรค์งานโดยใช้เทคนิคใหม่ ๆ เพื่อให้สาธารณได้ประจักษ์ ผลงานบางชิ้นยังสามารถนำไปต่อยอดในเชิงพาณิชย์ได้ต่อไป

ทางด้านนางสาวปทิตตา ฌาโนปกรณ์ ประธานนักศึกษาในการจัดภาควิชาศิลปะการออกแบบและเทคโนโลยี คณะศิลปกรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2566 เล่าว่า ในการจัดงานครั้งนี้เกิดจากความร่วมมือของนักศึกษาภาควิชาศิลปะการออกแบบและเทคโนโลยี แสดงถึงศักยภาพและผลสรุปการศึกษาของนักศึกษา เป็นผลงานที่เกิดจากแนวความคิดของแต่ละคนที่ได้สะสมมาตลอดระยะเวลาที่เรียน เอกลักษณ์เฉพาะตัวของแต่ละบุคคล

“จำศิลป์”นิทรรศกาลศิลปะนิพนธ์ของนักศึกษาภาควิชาศิลปะการออกแบบและเทคโนโลยี คณะศิลปกรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2566 จัดแสดงวันนี้ – 29 มีนาคม 2567 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *