การศึกษา

“ราชมงคลธัญบุรี” จัดแข่งขันทักษะบริหารธุรกิจ 9 มทร. ชูแนวคิด “เติบโต แตกต่าง อย่างสร้างสรรค์”

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (มทร.ธัญบุรี) จัดใหญ่ต้อนรับคณาจารย์และนักศึกษาในกลุ่มมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ทั่วประเทศ เพื่อเข้าร่วมแข่งขันทักษะบริหารธุรกิจ 9 มทร. ที่จัดขึ้นภายใต้เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ชูแนวคิด“เติบโต แตกต่าง อย่างสร้างสรรค์” และจัดพิธีเปิดโครงการฯ ณ หอประชุมราชมงคล มทร.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี

รศ.ดร.กฤษณ์ชนม์ ภูมิกิตติพิชญ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (มทร.ธัญบุรี) เปิดเผยว่า โครงการสัมมนาและแข่งขันทักษะทางวิชาการด้านบริหารธุรกิจ 9 มทร. เป็นอีเวนต์ทางวิชาการ ที่สำคัญ และหมุนเวียนกันจัดโครงการสลับกันอย่างต่อเนื่องภายในกลุ่มมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทั้งหมด 9 แห่งทั่วประเทศ โดยปีนี้ มทร.ธัญบุรี เป็นเจ้าภาพหลักในการจัดโครงการและกิจกรรมย่อยต่าง ๆ มากมาย ถือเป็นโอกาสที่ผู้เข้าร่วมทั้งหมด ทั้งผู้เรียน คณาจารย์ และผู้เกี่ยวข้องจะได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ และองค์ความรู้ในศาสตร์สาขาวิชาด้านการบริหารธุรกิจ การเข้าร่วมแข่งขันทักษะวิชาการเพื่อกระตุ้นทบทวนและแสดงศักยภาพ รวมถึงสร้างความสัมพันธ์ที่ดี ที่นำไปสู่การประสานความร่วมมือ ความสัมพันธ์ และเครือข่ายการศึกษา ซึ่งจะทำให้การจัดการศึกษาด้านบริหารธุรกิจเกิดการพัฒนาและปรับเปลี่ยนตามบริบทสังคมและโลก ภายใต้เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

“คาดหวังเป็นอย่างยิ่งว่านักศึกษาบริหารธุรกิจทั้ง 9 มทร. จะได้รับประสบการณ์ที่ดี มีแนวทางการดำเนินชีวิต การประกอบอาชีพ หรือการเลือกเส้นทางการศึกษาที่ดีจากโครงการที่จัดขึ้นนี้ รวมถึงเกิดแรงบันดาลใจแก่ตนเอง เกิดเครือข่ายความสัมพันธ์ และเกิดการเรียนรู้ที่มากยิ่งขึ้น ภายใต้กิจกรรมย่อยที่คณะบริหารธุรกิจ มทร.ธัญบุรี ได้ตั้งใจจัดขึ้น รวมทั้งหมดกว่า 11 กิจกรรมย่อย และเชิญชวนให้ทุกท่านภายในงานร่วมขยายผล เผยแพร่ส่งต่อ เพื่อให้โครงการนี้ได้รับการเผยแพร่ เพื่อแสดงศักยภาพและคุณภาพด้านการศึกษา โดยเฉพาะในด้านบริหารธุรกิจต่อไป” รองอธิการบดี มทร.ธัญบุรี ในฐานะประธานในพิธีเปิดโครงการฯ กล่าว

ด้าน รศ.ดร.กล้าหาญ ณ น่าน คณบดีคณะบริหารธุรกิจ มทร.ธัญบุรี กล่าวเพิ่มเติมว่า โครงการดังกล่าวได้รับความร่วมมือที่ดีเป็นอย่างยิ่งจากทุกภาคส่วน ขอขอบคุณที่ประชุมคณบดี ผู้อำนวยการ ด้านบริหารธุรกิจ 9 มทร. (ทปบธ.มทร) ที่เห็นความสำคัญ และสนับสนุนโครงการด้วยความต่อเนื่อง โดยการจัดงานครั้งนี้ จัดขึ้นภายใต้เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน หรือ SDGs ประกอบด้วยเป้าหมายที่ 4 การสร้างหลักประกันว่าทุกคนมีการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างครอบคลุมและเท่าเทียม และสนับสนุนโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิต เป้าหมายที่ 5 ความเท่าเทียมระหว่างเพศ และเป้าหมายที่13 การปฏิบัติการอย่างเร่งด่วนเพื่อต่อสู้การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและผลกระทบที่เกิดขึ้น และชูแนวคิดการจัดงานสำคัญที่ว่า เติบโต แตกต่าง อย่างสร้างสรรค์

 รศ.ดร.กล้าหาญ ยังกล่าวอีกด้วยว่า กิจกรรมทั้งหมดนี้ นอกจากจะหลอมรวมความเป็นบริหารธุรกิจให้แข็งแกร่งแล้ว ยังช่วยสนับสนุนการศึกษาที่เป็นคุณภาพร่วมด้วย ที่ทำให้คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา และผู้เข้าร่วมงานได้รับประสบการณ์ที่เชื่อมโยงกับความต้องการของตลาดและธุรกิจในปัจจุบัน ขณะเดียวกันยังช่วยพัฒนาทักษะในแวดวงธุรกิจและการประกอบการร่วมด้วย และติดตามกิจกรรมในโครงการได้ที่เว็บไซต์ https://9rmutcontest.rmutt.ac.th และ Facebook Fanpage ‘แข่งขันด้านบริหารธุรกิจ 9 มทร. ครั้งที่11’

 ขณะที่ นางสาวทัศนพรรณ ฉั่วศรีสกุล (ต้นหอม) นักศึกษาชั้นปีที่ 3 คณะบริหารธุรกิจ มทร.ธัญบุรี ที่เข้าร่วมโครงการฯ เผยว่า ตนและเพื่อนได้เข้าร่วมในส่วนของกิจรรมการประกวดแนวปฏิบัติที่ดีของนักศึกษา The Best Practice ซึ่งนำเอาโครงการค่ายอาสาพัฒนาชุมชน ประจำปีการศึกษา 2566 ที่ไปร่วมดำเนินการ ณ โรงเรียนวัดทองหลาง (สุขสมวิทยาคาร) จ.นครนายก มานำเสนอในการแข่งขันทักษะวิชาการ ภายใต้แนวทางของวงจรคุณภาพ PDCA เพื่อส่งเสริมการจัดกิจกรรมของนักศึกษาให้สอดคล้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย เผยแพร่กิจกรรมให้เป็นที่รู้จัก เสริมศักยภาพการเป็นบัณฑิตนักปฏิบัติและการทำงานเป็นทีมที่มีคุณภาพผ่านวงจรคุณภาพของเดมมิ่ง

ส่วน นายวัชระ เกียรติวัฒนานนท์ (โอ๊ก) นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.อีสาน (วิทยาเขตขอนแก่น) เผยความรู้สึกจากการเข้าร่วมกิจกรรมที่ 3 การแสดงนิทรรศการผลงานของคณาจารย์และนักศึกษา โดยตนร่วมเป็นตัวแทนของ มทร.อีสาน ซึ่งการจัดงานของ มทร.ธัญบุรี ครั้งนี้ มีแนวคิดการจัดงานที่น่าสนใจมาก ทั้งตีมและบรรยากาศงานเชื่อมโยงกันหมด นั่นแปลว่าทางเจ้าภาพได้วางแผนมาอย่างดี ตนยังชื่นชอบพิธีเปิดที่มีความเรียบง่าย สื่อนัยยะสำคัญของแนวคิดการจัดงานที่ชัดเจน ที่สำคัญทั้งโล่รางวัลและเหรียญรางวัล ถูกสร้างสรรค์และผลิตขึ้นจากกระดาษ ขณะเดียวกันราชมงคลธัญบุรี ยังนำเอาไอทีและสื่อออนไลน์มาใช้เสริมตลอดการจัดงานและการแข่งขัน ทำให้เข้าถึงง่ายและสะดวก อย่างไรก็ตามตนขอส่งกำลังใจให้กับเพื่อน ๆ ที่เข้าร่วมการแข่งขัน ทั้ง มทร.อีสาน และอีก 8 มทร. ร่วมด้วย

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *