ในประเทศ

เชฟรอน – SEAMEO STEM-ED ร่วมแถลงผลสำเร็จโครงการ Chevron Enjoy Science ในงาน STEM Synergy for Transforming the Future of Education

ดร. สิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงศึกษาธิการ (กลาง) ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน STEM Synergy for Transforming the Future of Education จัดขึ้นโดยศูนย์ SEAMEO STEM-ED ด้วยการสนับสนุนจากบริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด เพื่อแถลงผลสำเร็จตลอด 8 ปีของโครงการ Chevron Enjoy Science:      สนุกวิทย์ พลังคิด เพื่ออนาคต พร้อมเปิดให้ภาครัฐ ภาคการศึกษา และภาคเอกชน ร่วมรับฟังแนวทางการดำเนินงานของโครงการ และนำรูปแบบไปขยายผลการขับเคลื่อนด้านสะเต็มศึกษาต่อไป โดยมี นายปฏิเวธ บุณยะผลึก (ที่ 3 จากซ้าย) รองประธานกรรมการบริหาร บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด ดาตุ๊ก ดร. ฮาบิบา อับดุล ราฮิม (ที่ 3 จากขวา) ผู้อำนวยการ สำนักงานเลขาธิการรัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ดร. กฤษฎ์ชัย สมสมาน (ที่ 2 จากขวา) ผู้อำนวยการศูนย์ SEAMEO STEM-ED ผศ.ดร.อมลวรรณ วีระธรรมโม (ที่ 2 จากซ้าย) เลขาธิการคุรุสภา ผศ.ดร. ประกฤติยา ทักษิโณ (ขวา) รองคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และพัฒนาองค์กร คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และนางดี​ เบอเบิร์น (ซ้าย) ที่ปรึกษาอาวุโส ฝ่ายกิจกรรมเพื่อสังคม บริษัท เชฟรอน คอร์ปอเรชั่น พร้อมพันธมิตรหลากหลายภาคส่วน อาทิ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) และสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) เข้าร่วมงาน ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ เซ็นทรัลพลาซ่า ลาดพร้าว

โครงการ Chevron Enjoy Science: สนุกวิทย์ พลังคิด เพื่ออนาคต เป็นโครงการระยะยาวที่เริ่มต้นขึ้นในปี พ.ศ. 2558 โดยในระยะที่ 2 ของโครงการ เป็นความร่วมมือระหว่างเชฟรอนและศูนย์ SEAMEO STEM-ED เพื่อมุ่งพัฒนาขีดความสามารถทางการแข่งขันและนวัตกรรมของประเทศด้วยการพัฒนาสะเต็มศึกษา โดยตลอดระยะเวลา 8 ปีที่ผ่านมา ได้มีโรงเรียน 724 แห่งเข้าร่วมโครงการ ฝึกอบรมครูแล้วกว่า 5,000 คน มีผู้ได้รับประโยชน์รวมกว่า 3 ล้านคน และมีพันธมิตรที่เข้ามาร่วมดำเนินงานถึง 152 องค์กร เพื่อร่วมพัฒนากำลังคนที่จะเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนความก้าวหน้าของประเทศต่อไป

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *