Sunday, June 16, 2024
Latest:
CSR

NBI-Youth Camp#10 ค่ายเยาวชนสร้างชาติ ภาคเหนือ

เมื่อกล่าวถึงการพัฒนาประเทศ คนส่วนใหญ่มักเข้าใจว่า ต้องทำให้เศรษฐกิจขยายตัวอย่างเดียวเท่านั้น แต่การพัฒนาประเทศที่ยังยืน ต้องพัฒนาคน โดยสร้างเยาวชน “ดี เก่ง กล้า” เพื่อการสร้างชาติ ดังคำกล่าวที่ว่า “การสร้างชาติ’ จะต้องเกิดมาจากความร่วมมือของประชาชนทั้งประเทศ และมีเป้าหมายในการนำประเทศให้ก้าวไปสู่ความเป็นอารยะ เยาวชนจึงถือได้ว่าเป็นกลุ่มคนที่มีความสำคัญต่อความมั่นคงของชาติทั้งในปัจจุบันและอนาคต ปัจจุบันจึงเห็นได้ว่า องค์การจำนวนมากได้ให้ความสำคัญในการดำเนินงานโครงการต่าง ๆ โดยมีกลุ่มเป้าหมาย คือ กลุ่มเยาวชน เนื่องด้วยเห็นว่าการพัฒนาเยาวชน คือ การให้ความสำคัญกับอนาคตและความเป็นไปของชาติบ้านเมือง จากสภาพปัจจุบัน เยาวชนไทยต้องเผชิญกับสภาพปัญหาต่าง ๆ จำนวนมาก อาทิ ปัญหาความรุนแรง ปัญหายาเสพติด ปัญหาการขาดอัตลักษณ์และการเห็นคุณค่าในตนเอง ปัญหาการฆ่าตัวตาย ปัญหาการเรียนอย่างขาดเป้าหมายทิศทาง  ปัญหาการขาดจิตสำนึกด้านจริยธรรม ปัญหาระดับ IQ ที่ตกต่ำลง และอื่น ๆ นอกจากนี้การเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วของสภาพสังคมในปัจจุบัน ประกอบกับการไหลท่วมของข้อมูลข่าวสาร การพัฒนาที่เป็นไปอย่างขาดความสมดุล ส่งผลต่อเยาวชนไทยอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ดังนั้นจึงควรมีการเร่งดำเนินการในการปลูกฝังค่านิยม ที่ดีแก่เด็กและเยาวชนทั้งในด้านการเรียนอย่างมีเป้าหมาย ความซื่อสัตย์สุจริต ไม่คดโกง ไม่คอร์รัปชั่น มีระเบียบวินัย การใช้ชีวิตอย่างมีคุณค่าสูงสุด  เป็นต้น เพื่อให้เด็กและเยาวชนมีพฤติกรรมที่ดีเหมาะสมในที่สุด

จึงทำให้คณะนักศึกษาหลักสูตรนักบริหารระดับสูงเพื่อการสร้างชาติ (นสช.) รุ่นที่ 11 จากสถาบันการสร้างชาติ (Nation-Building Institute) จัดค่ายเยาวชนสร้างชาติ (NBI-Youth Camp#10) ให้แก่เยาวชนในจังหวัดนครสวรรค์, กำแพงเพชร, พิจิตร, อุทัยธานี, ตาก, พิษณุโลก, เพชรบูรณ์, สุโขทัย และอุตรดิตถ์  ระหว่างวันที่ 14 – 16 มกราคม 2565 ซึ่งได้มีพิธีเปิดค่ายในวันที่ 15 มกราคม 2565 ณ หอประชุม โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม จ.นครสวรรค์ ในพิธีเปิดค่ายดังกล่าวมี นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ มอบหมายให้นายปรีชา เดชพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นตัวแทน ให้เกียรติกล่าวต้อนรับ และ ศ.ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ ประธานสถาบันการสร้างชาติ ปาฐกถาเรื่อง “ความจำเป็นในการสร้างชาติ”

NBI-Youth Camp#10 มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาเยาวชนอย่างเป็นระบบ กิจกรรมในค่ายจะมุ่งเน้นการวางรากฐานแนวคิด ความรู้ ค่านิยม ความเข้าใจในการใช้ชีวิตอย่างมีคุณค่า ปลูกจิตสำนึกให้ใช้ชีวิตอย่างพอเพียง มีความซื่อสัตย์สุจริตต่อตนเองและสังคม เพื่อส่งผลให้เยาวชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมและประเทศชาติ ซึ่งมีนักเรียน นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมกว่าคน ในรูปแบบ Onsite และ Online ผ่านระบบ Zoom  

จำนวนสถานศึกษาเข้าร่วมโครงการ จำนวน 131 ชมรม จากโรงเรียน สถาบัน ในจังหวัดนครสวรรค์ กำแพงเพชร พิจิตร อุทัยธานี และตาก   จำนวนเยาวชนผู้เข้าร่วมหลักสูตร 393 คน (คัดเลือกจากสถานศึกษาละ 3 คน) ผู้อำนวยการ และครู จำนวน 262 คน จาก 131 โรงเรียน ผู้ปกครองนักเรียน จำนวน 131 คน

ศ.ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ ประธานสถาบันการสร้างชาติและประธานที่ปรึกษาค่ายฯ กล่าวว่า “ผมเห็นว่าการพัฒนาเยาวชนคือการให้ความสำคัญกับอนาคตและความเป็นไปของชาติบ้านเมือง หากกลุ่มบุคคลได้รับการพัฒนาแนวความคิดอย่างถูกต้องตั้งแต่ยังเป็นเยาวชน ย่อมเป็นการเตรียมการที่ดีเยี่ยมในการที่จะเติบโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่ที่ดีในสังคม ส่งผลดีต่อของตนเอง, ครอบครัว, หน่วยงานองค์กรที่เกี่ยวข้อง, สังคม และประเทศชาติ ที่ผ่าน นสช. รุ่นต่าง ๆ จากสถาบันการสร้างชาติได้จัดค่ายเยาวชนมาแล้ว 9 ครั้ง ทั้งในภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคอีสาน ภาคใต้ เยาวชนที่มาร่วมค่ายต่างก็ได้รับประสบการณ์ตรงในการพัฒนาตนเองให้ดีขึ้น ครั้งนี้ด้วยสถานการณ์โควิด-19 จึงแบ่งพื้นที่ค่ายเป็น 2 แห่ง โดยจัดในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์และพิษณุโลก และผมมั่นใจว่าเยาวชนที่มาร่วมกิจกรรมใน NBI-Youth Camp#10 จะได้รับการพัฒนาแนวคิดความรู้เหมือนรุ่นพี่ ๆ ที่ผ่านมาครับ”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *