การศึกษา

มทร.ธัญบุรี ออกมาตรการผ่อนชำระค่าเทอม ช่วงโควิด

รศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (มทร.ธัญบุรี) เผยว่า เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ในปัจจุบันได้ส่งผลกระทบทางเศรษฐกิจสำหรับผู้ปกครองและนักศึกษาเป็นจำนวนมาก ดังนั้นเพื่อเป็นการช่วยเหลือและเยียวยานักศึกษา รวมทั้งช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ปกครอง มหาวิทยาลัยจึงมีมาตรการช่วยเหลือและเยียวยานักศึกษา ในการชำระค่าบำรุงการศึกษา ค่าลงทะเบียน ในภาคการศึกษาที่ 2 ของปีการศึกษา 2564 โดยมอบหมายให้สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (สวท.) ปรับระบบการจ่ายค่าเทอมให้กับนักศึกษาทุกชั้นปีที่แจ้งความประสงค์ในระบบทะเบียน
อธิการบดี มทร.ธัญบุรี ยังกล่าวอีกด้วยว่า นักศึกษา มทร.ธัญบุรี สามารถเลือกแบ่งชำระเงินค่าเทอมได้ 3 รูปแบบ คือ รูปแบบที่ 1 จ่ายค่าเทอมเต็มจำนวน ซึ่งเหมาะสำหรับบุตรข้าราชการและนักศึกษาที่ได้รับทุน ส่วนรูปแบบที่ 2 แบ่งจ่ายค่าเทอมออกเป็น 2 งวด ๆ ละ 50% และรูปแบบที่ 3 แบ่งจ่ายค่าเทอมออกเป็น 3 งวด โดยงวดที่ 1 ชำระ 40% งวดที่ 2 30% และงวดที่ 3 30% ตามประกาศของมหาวิทยาลัย ซึ่งนักศึกษาจะต้องเลือกรูปแบบการชำระเงินก่อนการลงทะเบียนในระบบจากเว็บไซต์ สวท. www.oreg.rmutt.ac.th หรือสอบถาม โทร.02 549 3611 และฝ่ายทะเบียนของคณะที่สังกัด
อย่างไรก็ตาม ขอให้นักศึกษาและผู้ปกครอง ยึดถือมาตรการป้องกันตนเองอย่างต่อเนื่อง สวมหน้ากากอนามัย เว้นระยะห่าง และหลีกเลี่ยงการเข้าไปในสถานที่ที่มีผู้คนอยู่รวมกันจำนวนมาก รวมถึงสถานที่เสี่ยงต่าง ๆ เพื่อป้องกันการรับเชื้อและแพร่เชื้อให้กับคนในครอบครัว รวมถึงลดการแพร่ระบาดของโรค

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *