การศึกษา

ว.ครูสุริยเทพ ม.รังสิต เปิดรับสมัครนักศึกษาป.โท วิชาชีพครู

          วิทยาลัยครูสุริยเทพ มหาวิทยาลัยรังสิต เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน ประจำปีการศึกษา 2567 (หลักสูตรที่ผ่านการรับรองจากสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2565 – 2569) ตั้งแต่วันนี้ – วันที่ 31 พฤษภาคม 2567 ทั้งนี้ ผู้ที่สมัครและลงทะเบียนเรียนภายในวันดังกล่าวจะได้รับสิทธิ์ทุน Early Bird 15,000 บาท

          ทั้งนี้ คุณสมบัติของผู้สมัครจะต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีทุกสาขา ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์สอน ระยะเวลาเรียนตลอดหลักสูตร 2 ปี เรียนทุกวันเสาร์และอาทิตย์ สำหรับข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ/ศิษย์เก่า จะได้รับส่วนลดค่าหน่วยกิต 20% ตลอดหลักสูตร ทุนวิจัย 20,000 บาท/ศึกษาดูงานต่างประเทศฟรี โดยเงื่อนไขเป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด

สำหรับผู้ที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ วิทยาลัยครูสุริยเทพ มหาวิทยาลัยรังสิต โทร. 02-791-6000 ต่อ 1275, 1276 หรือสมัครเรียนผ่านช่องทางออนไลน์ได้ที่ http://grad.rsu.ac.th

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *