การศึกษา

สถาบันรัฐประศาสนศาสตร์และนโยบายสาธารณะ ม.รังสิต เปิดรับสมัครนักศึกษา ป.โท-ป.เอก ประจำปี 2567

สถาบันรัฐประศาสนศาสตร์และนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยรังสิต เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ปริญญาโท หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (รป.ม.) และปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (ปร.ด.) รับสมัครและลงทะเบียนเรียน ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป สิทธิพิเศษในระดับปริญญาโทสำหรับข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ และศิษย์เก่า รับส่วนลดค่าหน่วยกิต 20% และทุนสนับสนุนงานวิจัย 20,000 บาท และระดับปริญญาเอก รับส่วนลด 5% และทุนสนับสนุนงานวิจัย 20,000 บาท

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ สถาบันรัฐประศาสนศาสตร์และนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยรังสิต สอบถามโทร. 0-2997-2200 ต่อ 1020 E-mail : publicad@rsu.ac.th

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *