การศึกษา

ว.นานาชาติ ม.รังสิต จัดสัมมนา MIDB: “ทำความรู้จัก ESG และการวิเคราะห์ข้อมูล ESG ในทางปฏิบัติ”

          หลักสูตรปริญญาโท Master International Digital Business วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยรังสิต จัดสัมมนาหัวข้อ MIDB: “ทำความรู้จัก ESG และการวิเคราะห์ข้อมูล ESG ในทางปฏิบัติ” เรียนรู้แลกเปลี่ยนข้อมูลเชิงลึก รับฟังประสบการณ์จากผู้เชี่ยวชาญ เพื่อช่วยให้เข้าใจหลักการ ESG (Environmental, Social, and Governance) และสามารถนำการวิเคราะห์ข้อมูลไปใช้งานได้จริง โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.กฤษฎา ศรีแผ้ว คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ ม.รังสิต ประธานกล่าวเปิดงาน นอกจากนี้ ยังได้รับเกียรติจาก ดร. ชาริกา ชาญนันทพิพัฒน์ นักวิชาการ ด้านการดำเนินธุรกิจและการพัฒนาที่ยั่งยืน สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI) และ คุณรตินันทน์ วงศ์วัชรานนท์ ผู้อำนวยการฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ ธนาคารไทยเครดิต จำกัด (มหาชน) เป็นวิทยากรบรรยาย ณ ห้องออดิทอเรียม อาคารรัตนคุณากร (อาคาร 11) มหาวิทยาลัยรังสิต

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *