ประชาสัมพันธ์

ดีพร้อม เสริมแกร่งเอสเอ็มอี ปั้น 27 DIPROM HEROES เชื่อมเครือข่ายธุรกิจพันธุ์ใหม่ โยงแหล่งทุน DIPROM ANGEL สร้างมูลค่ากว่า 70 ล้าน ผลักดันให้เกิดเครือข่ายธุรกิจยั่งยืน

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม หรือ ดีพร้อม (DIPROM)แถลงความสำเร็จของการส่งเสริมเครือข่ายธุรกิจพันธุ์ใหม่ (DIPROM HEROES) เชื่อมโยงสู่หน่วยงานและภาคเอกชนผู้สนใจร่วมสนับสนุน (DIPROM ANGEL) เพื่อผนึกกำลังในการผลักดันดำเนินธุรกิจที่มุ่งแน่นความยั่งยืน ผ่านการสนับสนุนเงินทุน การประชาสัมพันธ์ เครื่องมือธุรกิจต่าง ๆ ซึ่งมีผู้ประกอบการที่เข้าร่วมเป็นฮีโร่ 27 กิจการ สามารถสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจได้ไม่น้อยกว่า 70 ล้านบาท

ดร.วรวิทย์ จิรัฐิติเจริญ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมผู้ประกอบการและธุรกิจใหม่ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม หรือ ดีพร้อม (DIPROM) เปิดเผยว่า จากการที่ดีพร้อมได้เดินหน้าเร่งส่งเสริมผู้ประกอบการในทุกระดับเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการดำเนินธุรกิจ ภายใต้นโยบายดีพร้อมแคร์ (DIPROM CARE)ด้วยกระบวนการรับฟังปัญหาของผู้ประกอบการและวิสาหกิจชุมชน พร้อมปรับประยุกต์ให้เกิดรูปธรรมที่ตอบโจทย์ความต้องการที่แท้จริง จึงริเริ่มการสร้างเครือข่ายผู้นำธุรกิจพันธุ์ดีพร้อม หรือ DIPROM HEROES ที่สามารถดำเนินธุรกิจให้เติบโตอย่างมีความคิดสร้างสรรค์โดยใช้เทคโนโลยี นวัตกรรม และการตลาดชั้นเยี่ยม นำไปปรับใช้ในธุรกิจและสร้างความเข้มแข็งให้กับเครือข่ายธุรกิจในท้องถิ่นและชุมชนให้สามารถมีรายได้และต่อยอดสู่ธุรกิจในรูปแบบใหม่ จนสามารถสร้างมูลค่าเศรษฐกิจเพิ่มขึ้นกว่า70ล้านบาท

ซึ่งสำหรับโครงการ DIPROM HEROES ที่ผ่านมาได้สร้างความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ในการที่จะสนับสนุนวิสาหกิจที่สร้างความยั่งยืนต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม อันเป็นการวางรากฐานความแข็งแรงให้แก่ประเทศ โดยมีหน่วยงานเข้าร่วมสนับสนุนโครงการในด้านต่าง ๆ กว่า 20 องค์กร ทั้งในด้าน การซื้อขาย ร่วมงาน ร่วมลงทุน หรือให้โอกาสทดสอบ ทดลอง ทำโครงการริเริ่มใหม่ โดยทั้งสองฝ่ายต้องได้รับประโยชน์ซึ่งกันและกัน โดยมีดีพร้อมเป็นสื่อกลางภายใต้กรอบความคิด “การประสานประโยชน์” (Bridge the Balance) รวมถึงการนำกรอบแนวคิด การประสานประโยชน์มาเป็นหลักในการดำเนินธุรกิจของเหล่า DIPROM HEROES ที่จะต้องประสานระหว่างผลกำไรจากการดำเนินงานและประโยชน์ที่จะแบ่งปันให้กับชุมชน เพื่อสร้างรายได้ควบคู่ความยั่งยืนให้กับชุมชนและสังคมรอบเครือข่าย

ดร.วรวิทย์ กล่าวต่อว่า ดีพร้อมได้จัดกิจกรรมสรุปผลการดำเนินงาน DIPROM HEROES เพื่อนำเสนอความสำเร็จจากการร่วมมือและผลักดันของกลุ่มสนับสนุนธุรกิจ DIPROM ANGEL จำนวน 29 องค์กร ประกอบด้วย การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย  สภาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งประเทศไทย สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม  สมาคมธุรกิจเพื่อสังคม (SE Thailand)  ศูนย์ฝึกอบรมเขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ประเทศไทย  สมาคม Thailand Business Angel Network (TBAN)  บริษัท กันตนา กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)  บริษัท ทีบีเคเค (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท ลินมาร์ค จำกัดบจก.พาวเวอร์ทีม เนทเวิร์คกลุ่มบริษัทปัณปัณณ์และวินเทค168 บริษัท AEC Trading จำกัด บมจ.ไทยฮา (ตราเกษตร) บริษัท พาวเวอร์ อโกรเทค (ประเทศไทย) จำกัด กลุ่ม BIO BUDDY  บริษัท ลอคบอกซ์ จำกัด  บริษัท ไอพี เอเชียน จำกัด  บริษัท โอทู เซอร์วิส โซลูชั่น จำกัด  บริษัท โอ เค โปรเจค จำกัด  บริษัท ทอมแมงโก้ จำกัด  บริษัท ยูเอซี โกลบอล จำกัด  บริษัท ซี.ที.อาร์.พรอสเพอริตี้ จำกัด  บริษัท ดาต้าบิลิตี้ จำกัด  บริษัท สยามราชธานี จำกัด (มหาชน) บริษัท แอดวานซ์ คอนเนคชั่น คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) กลุ่ม Social Lab (Thailand) Biz Club กาญจนบุรีธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทยและธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร อันส่งผลให้เกิดการสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจกว่า 70 ล้านบาท จากการเสริมสร้างผลิตภาพในกระบวนการต่าง ๆ เกิดการต่อยอดจนเกิดผลิตภัณฑ์ใหม่และหลักสูตรธุรกิจใหม่ 6 กิจการ เกิดโมเดลธุรกิจใหม่ที่สามารถต่อยอดงานวิจัยและพัฒนาสู่เชิงพาณิชย์ได้ จำนวน 1 กิจการ และได้รับการสนับสนุนเชิง IN KIND และ IN CASH จาก DIPROM ANGEL ในการประชาสัมพันธ์ธุรกิจอีก 6 กิจการ คิดมูลค่าได้ประมาณ 9,000,000 บาท

แต่อย่างไรก็ตาม ดีพร้อม ก็ยังได้เตรียมการผลักดัน ต่อยอด โครงการ DIPROM HEROES ในปีต่อไป โดยจะใช้แนวทาง“การประสานประโยชน์” (Bridge the Balance) เร่งสร้างเครือข่าย DIPROM ANGEL มาร่วมกันพัฒนาภาคอุตสาหกรรม ตามเป้าหมายที่วางไว้ จะเกิดผลผลิตเชิงบวกในทุกมิติต่อเศรษฐกิจ สังคม และชุมชน รวมถึงกำลังใจที่ดีที่เกิดจากความร่วมมือกันในทุกฝ่ายอย่างดีที่สุดของประเทศไทยให้สมบูรณ์ที่สุด

ผู้สนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กองส่งเสริมผู้ประกอบการและธุรกิจใหม่ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม โทรศัพท์ 0 2430 6873 ต่อ 1625 และติดตามข้อมูลข่าวสารและความเคลื่อนไหวได้ที่ www.facebook.com/dipromindustry  หรือ www.diprom.go.th

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *