การศึกษา

มทร.ธัญบุรี รับมอบฉลากแบบอาคารอนุรักษ์พลังงาน’63

มทร.ธัญบุรี รับมอบฉลากแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงานและโล่ประกาศเกียรติคุณ ประจำปี 2563 ระดับดีเด่น ประเภทอาคารชุมนุมคน ‘ศูนย์การเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพนักศึกษา’ จากกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน

รศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (มทร.ธัญบุรี) เผยว่า มทร.ธัญบุรี ได้รับมอบฉลากแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงานและโล่ประกาศเกียรติคุณ ประจำปี 2563 ในโครงการกำกับดูแลและสนับสนุนการบังคับใช้กฎหมายเกณฑ์มาตรฐานอาคารด้านพลังงาน Building Energy Code หรือBEC จากคุณประกอบ เอี่ยมสอาด หัวหน้ากลุ่มกำหนดและควบคุมมาตรฐานอาคาร กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน โดย มทร.ธัญบุรี ได้เข้าร่วมการตรวจประเมินแบบอาคารอนุรักษ์พลังงานจำนวน 2 อาคาร คือ อาคารศูนย์การเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพนักศึกษา และอาคารฝึกปฏิบัติการพื้นฐานวิชาชีพ

อธิการบดี มทร.ธัญบุรี กล่าวอีกว่า จากผลการเข้าร่วมการตรวจประเมินแบบอาคารอนุรักษ์พลังงานดังกล่าวมีหน่วยงานภาครัฐได้ในระดับดีเด่นทั้งหมด 4 อาคาร โดย มทร.ธัญบุรี ได้รับฉลากแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงานและโล่ประกาศเกียรติคุณ ประจำปี 2563 ระดับดีเด่น ประเภทอาคารชุมนุมคนซึ่งเป็นรางวัลระดับสูงสุด จากอาคารศูนย์การเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพนักศึกษา และโล่ประกาศเกียรติคุณ โดยอาคารดังกล่าวอยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง มีพื้นที่อาคารทั้งหมด 19,140 ตารางเมตร จำนวน 4 ชั้น ซึ่งผลในภาพรวมสามารถประหยัดร้อยละ 75.47 ขณะที่อาคารฝึกปฏิบัติการพื้นฐานวิชาชีพ ประเภทอาคารสถานศึกษาได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ

 ทั้งนี้ อาคารศูนย์การเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพนักศึกษา มีจุดเด่นในการออกแบบคือ การเลือกใช้วัสดุช่วยลดความร้อนเข้าสู่อาคาร การเลือกใช้เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนเบอร์ 5 รวมถึงเลือกใช้หลอดประหยัดไฟชนิดแอลอีดีที่มีกำลังไฟฟ้าติดตั้ง 51.10 กิโลวัตต์ ส่วนตัวอาคารเลือกใช้ผนังคอนกรีตมวลเบา ใช้กระจกลามิเนตที่มีความหนา 6 มิลลิเมตร ขณะที่หลังคาเลือกใช้เป็นเมทัลชีทติดฉนวนความร้อน ถือได้ว่ามหาวิทยาลัยมีความเชี่ยวชาญทางด้านการนำองค์ความรู้ทางวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์มาประยุกต์ใช้ในการออกแบบอย่างไรก็ตาม มทร.ธัญบุรี ยังคงรณรงค์นักศึกษา และบุคลากรทุกคนอย่างต่อเนื่องให้ร่วมมือกันประหยัดการใช้พลังงาน รวมถึงสร้างจิตสำนึกที่ดีตระหนักและใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *