การศึกษา

โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง ศ.ดร.สมพร ธุรี สาขาวิชาทัศนศิลป์ มทร.ธัญบุรี

ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.สมพร ธุรี คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ ที่ได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาทัศนศิลป์ สังกัดคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (มทร.ธัญบุรี) แต่งตั้งเมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2564

ศ.ดร.สมพร ธุรี สำเร็จการศึกษาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต(Ph.D) สาขาวิชาทัศนศิลป์และออกแบบ มหาวิทยาลัยบูรพา ได้รับบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองศาสตราจารย์ สาขาวิชาทัศนศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มทร.ธัญบุรี เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2559 ได้ปฏิบัติงานด้านงานสอน งานวิจัย อย่างดียิ่ง โดยได้รับรางวัลรางวัลเหรียญทอง ในการเข้าร่วมในการประกวดและจัดแสดงนิทรรศการในเวทีระดับนานาชาติ งาน “Seoul International Invention Fair 2017” (SIIF 2017) ณ กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี และบริการวิชาการแก่สังคมและบำรุงศิลปหัตถกรรม  “โครงการสร้างสรรค์จิตรกรรมฝาผนังภาพปริศนาธรรม 3 มิติ” ณ วัดปัญญานันทาราม คลองหก ปทุมธานี

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *