ในประเทศ

ม.รังสิต ร่วมกับ สภาผู้บริโภค จัดเวทีเสวนา “การคุ้มครองผู้บริโภคในยุคดิจิทัล”

          หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต ร่วมกับ สภาองค์กรของผู้บริโภค จัดเวทีเสวนา “การคุ้มครองผู้บริโภคในยุคดิจิทัล” โดยมีการร่วมพูดคุยในหลากหลายประเด็น ได้แก่ “ปัญหาผู้บริโภคจาก Platform Digital” โดย คุณโสภณ หนูรัตน์ หัวหน้าฝ่ายคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิผู้บริโภค สภาองค์กรของผู้บริโภค “สัญญาออนไลน์” โดยอาจารย์ ดร.กฤษดา แสงเจริญทรัพย์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต “สุขภาพ Onli(n)e” โดยพันตรีหญิง ดร.สุวีณา เบาะเปลี่ยน วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก
“โฆษณาออนไลน์ : ภัยของแม่เเละเด็กในยุคดิทัล” โดยผศ.ดร.เกวลิน ต่อปัญญาชาญ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช “เทคโนโลยีกับการคุ้มครองผู้บริโภค” โดยผศ.ดร. ปกป้อง ส่องเมือง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยมีประชาชนและสื่อมวลชนเข้าร่วมงาน ณ ห้องออดิทอเรียม (ชั้น 1) อาคารรัตนคุณากร (อาคาร 11) ม.รังสิต

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *