ในประเทศ

“พม.” ร่วมจัดกิจกรรม Bangkok Pride Festival 2024” ย้ำเคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์และความเท่าเทียมระหว่างเพศ

นายธนสุนทร สว่างสาลี อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) กล่าวว่า รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ พม. ได้เข้าร่วม กิจกรรม Bangkok Pride Festival 2024 ในครั้งนี้ ถือเป็นการเปิดเทศกาลต้อนรับเดือนแห่งความภาคภูมิใจ (Pride Month) ซึ่งเป็นเรื่องน่ายินดีที่ในปัจจุบันประเทศไทย ที่มีการขับเคลื่อนความเท่าเทียมระหว่างเพศในหลากหลายมิติเพื่อร่วมกันสร้างการเปลี่ยนแปลงทั้งในระดับโครงสร้าง มาตรการและกลไกผลักดัน แนวปฏิบัติเพื่อให้เกิดการเคารพสิทธิ ยอมรับคุณค่าและศักยภาพที่แตกต่างหลากหลายของบุคคลทุกเพศ ในส่วนของกระทรวงพัฒนาสังคมฯ เราให้ความสำคัญกับการเคารพในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ และมีความมุ่งมั่นอย่างยิ่งที่จะขับเคลื่อนภารกิจของกระทรวงฯ ให้ประชาชนไทยทุกกลุ่ม ทุกช่วงวัย ทุกเพศสามารถเข้าถึงสิทธิด้านต่าง ๆ ทั้งด้านสังคม เศรษฐกิจ สุขภาพ การศึกษาและการเมือง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศในเกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม

นายธนสุนทร กล่าวอีกว่า กระทรวงพัฒนาสังคมฯ มีผลการดำเนินงานสำคัญ อาทิ การประกาศใช้พระราชบัญญัติความเท่าเทียมระหว่างเพศ เมื่อปี ๒๕๕๘ ซึ่งเป็นกลไกสำคัญในการประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วนเพื่อคุ้มครองผู้ถูกเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ และป้องกันมิให้มีการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ การผลักดันมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน ซึ่งได้รับการเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีฯ เมื่อปี ๒๕๖๓ การส่งเสริมให้หน่วยงาน องค์กรมีนโยบาย กฎ ระเบียบ และกลไกต่าง ๆ ที่เอื้อต่อการส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ โดยภาครัฐ ภาคเอกชน และสถาบันการศึกษาได้ร่วมกันประกาศเจตนารมณ์ “การส่งเสริมความเสมอภาคและขจัดการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ” ตามพระราชบัญญัติความเท่าเทียมระหว่างเพศ พ.ศ. ๒๕๕๘ ทั้งหมด ๖๓ หน่วยงาน (ภาคเอกชน ๓๔ หน่วยงาน ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ ๒๒ หน่วยงาน สถาบันการศึกษา ๖ หน่วยงาน และพรรคการเมือง ๑ พรรค) เพื่อแสดงจุดยืนและร่วมกันเป็นพลังในการขับเคลื่อนสังคมแห่งความเท่าเทียมระหว่างเพศ การจัดทำกฎหมายเพื่อการรับรองเพศ ซึ่งอยู่ระหว่างดำเนินการโดยเป็นการเสนอกฎหมายใหม่เพื่อรับรองสิทธิในการกำหนดเจตจำนงทางเพศสภาพของบุคคล รวมถึงกำหนดหลักเกณฑ์และผลทางกฎหมายของการรับรองอัตลักษณ์ทางเพศสภาพตามลักษณะเฉพาะของบุคคล เป็นต้น

อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กล่าวด้วยว่า สำหรับการจัดงาน Bangkok Pride Festival 2024 ในปีนี้ นอกจากกระทรวงพัฒนาสังคมฯ จะมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของขบวนพาเหรดที่ยิ่งใหญ่นี้แล้ว กระทรวงการพัฒนาสังคมฯ ได้สนับสนุนงบประมาณจากกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศให้กับมูลนิธิเพื่อสิทธิและความเป็นธรรมทางเพศและเครือข่ายไพรด์ ๑๗ จังหวัด (๑๘ พื้นที่) ร่วมจัดกิจกรรมต่าง ๆ ในระดับจังหวัด เช่น การเสวนา/การอบรม การเดินรณรงค์ การจัดแสดงนิทรรศการ เพื่อสร้างการรับรู้และความเข้าใจความเท่าเทียมระหว่างเพศให้แก่ประชาชนในพื้นที่ตลอดเดือนมิถุนายนนี้ ผมขอสื่อสารไปยังภาคีเครือข่ายไพรด์ ทุกภาคส่วนทั้งในส่วนกลางและต่างจังหวัดว่าหน่วยงานของกระทรวงพัฒนาสังคมฯ พร้อมทำงานร่วมกับทุกท่านและพร้อมรับฟังปัญหา ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากทุกฝ่ายเพื่อร่วมผลักดันนโยบาย มาตรการกลไกเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและขจัดอุปสรรคซึ่งเป็นผลมาจากการเลือกปฏิบัติด้วยเหตุแห่งเพศ

“อย่างไรก็ตาม การสร้างสังคมแห่งความเท่าเทียมระหว่างเพศดังกล่าว ให้ประสบผลสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรม ต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนของสังคม กิจกรรมในวันนี้จึงถือเป็นโอกาสสำคัญที่สะท้อนให้เห็นว่าทุกภาคส่วนพร้อมที่จะร่วมกันส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศให้เกิดขึ้นในประเทศไทยอย่างจริงจัง และกระทรวงพัฒนาสังคมฯ พร้อมสนับสนุนทุกภาคส่วนเพื่อร่วมกันจัดกิจกรรมสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องความเท่าเทียมระหว่างเพศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งพร้อมสนับสนุนทุกกิจกรรมให้ประเทศไทยสามารถเป็นเจ้าภาพจัดงาน Word Pride ในปี ๒๕๗๓ (ปี ค.ศ. 2030) ต่อไปในอนาคต” นายธนสุนทร กล่าวย้ำ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *