การศึกษา

ว.นานาชาติจีน จัดกิจกรรมในรายวิชา Social Dhamacracy IRS111 สังคมธรรมาธิปไตย

          วิทยาลัยนานาชาติจีน มหาวิทยาลัยรังสิต จัดกิจกรรม Ice Breaking ในรายวิชา Social Dhamacracy IRS111 สังคมธรรมาธิปไตย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อละลายพฤติกรรมนักศึกษาในชั้นเรียนระหว่างนักศึกษาไทย และนักศึกษาจีน เพื่อให้ทุกคนได้เรียนรู้ที่จะเปิดเผยความเป็นตัวเอง กล้าแสดงออก และได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกันผ่านกิจกรรม อาทิ เกมเป็ดรักษาพื้นที่ การนำเสนอกลุ่มของตนเองในรูปแบบงานประดิษฐ์ เป็นต้น ณ ห้องสัมมนา อาคารศาลากวนอิม (อาคาร 18) มหาวิทยาลัยรังสิต

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *