CSR

“ที ไลฟ์ ประกันชีวิต” ร่วมบริจาคโลหิต ในกิจกรรมงานวันประกันชีวิตแห่งชาติ ครั้งที่ 22”

นายวุฒิเลิศ สุวรรณศรี กรรมการผู้จัดการ พร้อมด้วย นายชัยวาลย์ เหลืองอ่อน ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโสสายงานการขาย บริษัท ที ไลฟ์ ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) หรือ T Life นำทีมพนักงานจิตอาสาทำกิจกรรมสาธารณกุศลร่วมบริจาคโลหิตให้กับศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย เพื่อเป็นการแสดงความสามัคคีของบุคลากรในองค์กรและเป็นการรวมพลังขององค์กรธุรกิจประกันชีวิต โดยการทำความดีเพื่อช่วยเหลือสังคม ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมงาน “วันประกันชีวิตแห่งชาติ ครั้งที่ 22 ประจำปี 2566”

กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้น ณ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ถนนอังรีดูนังต์ เมื่อเร็วๆ นี้

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *