การศึกษา

กสศ.ยกระดับเป็นองค์กรเกรด A พร้อมเดินหน้าทำงานต่อไปด้วยความสุจริต โปร่งใส และพัฒนาการทำงานให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง ตั้งเป้าสร้างการทำงานอย่างมีส่วนร่วมนำไปสู่ธรรมาภิบาลอย่างยั่งยืน

กสศ.ยกระดับเป็นองค์กรเกรด A จากการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) ปี 64 ได้คะแนน 93.56 พร้อมมุ่งมั่นเดินหน้าทำงานต่อไปด้วยความสุจริต โปร่งใส และพัฒนาการทำงานให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง ตั้งเป้าสร้างการทำงานอย่างมีส่วนร่วมนำไปสู่ธรรมาภิบาลอย่างยั่งยืน

  นายสุภกร บัวสาย ผู้จัดการกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) เปิดเผยว่า จากการประกาศผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2564  ปรากฏว่า กสศ. ได้คะแนน 93.56 คะแนน เพิ่มขึ้นจากเดิม 8.89 คะแนน และได้รับการจัดเป็นองค์กรที่มีคุณธรรมและความโปร่งใส เกรด A ซึ่งดีขึ้นกว่าปี 2563 ที่ได้ 84.67 คะแนน และได้เกรด B

  ผู้จัดการ กสศ. กล่าวต่อไปว่า ผลคะแนน ITA ที่สูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญในปีนี้ เป็นผลมาจากนโยบายด้านธรรมาภิบาลที่ชัดเจนของคณะกรรมการบริหาร กสศ. ความตั้งใจและความร่วมมือของภาคีทุกภาคส่วน ตลอดจนบุคลากรในองค์กร ทั้งผู้บริหารและพนักงานในการพัฒนาการทำงานให้ดีขึ้น ทั้งนี้ จากตัวชี้วัดสำคัญ 10 ด้านที่ใช้ในการประเมินดังกล่าว กสศ.ได้รับคะแนนเต็ม100 คะแนนใน 2 ด้าน ได้แก่ ด้านการเปิดเผยข้อมูล และด้านการป้องกันการทุจริต  

  สำหรับแนวทางการพัฒนาการทำงานในปี 2565 นั้น กสศ.เตรียมวางแผนพร้อมจัดทีมทำงานอย่างรวดเร็ว โดยเรียนรู้เพื่อที่จะปรับปรุงจุดอ่อนในปีที่ผ่านมา ซึ่งจะให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายรวมทั้งการสร้างความไว้วางใจที่เพิ่มมากขึ้น (Building more trust) รวมทั้งการผนวกเรื่องการควบคุมภายใน (Internal Control) เข้ากับงานประจำ เน้นย้ำให้เกิดเป็นวัฒนธรรมองค์กร เพื่อแสดงความมุ่งมั่นที่จะดำเนินงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส ตรวจสอบได้ ต่อไปอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *