Sunday, June 16, 2024
Latest:
ร้องทุกข์

สคทช. เดินหน้าตรวจสอบและดำเนินการคลี่คลายปัญหาที่ดินทำกินของประชาชน เร่งคืนความยุติธรรมให้ราษฎรเคียนชา จ.สุราษฎร์ธานี

จากปัญหาความเดือดร้อนเรื่องที่ดินทำกินของประชาชน อำเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี เมื่อปี พ.ศ. 2557 ทางกรมธนารักษ์ได้มีมติให้มีการนำที่ดินที่ดินราชพัสดุจำนวน 2 แปลง มาจัดสรรให้ราษฎรในพื้นที่แต่การดำเนินการได้ใช้เวลาที่ยาวนาน จนเมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2565 ณ ห้องประชุม ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้มีการประชุมของ คทช.จ.สฏ ( คณะกรรมการจัดที่ดินจังหวัดสุราษฎร์ธานี ) มีมตินำที่ดินราชพัสดุทั้งสองแปลง มาจัดสรรให้ราษฎรในพื้นที่บริเวณที่ดินตั้งอยู่ 40 % และจัดให้ราษฎร ในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี ในนามกลุ่ม/องค์กร 60% (ราษฎรที่ได้ลงทะเบียนขอที่ดินทำกินเอาไว้แล้วในสมัยที่ผ่านมา) ให้เช่าในนามวิสาหกิจชุมชน โดยให้ “ผู้รับมอบหมาย” รวบรวมราษฎรที่ผ่านการตรวจสอบของคณะกรรมการจัดที่ดินจังหวัดสุราษฎร์ธานี รวบรวมเงินเป็นค่าตอบแทนการใช้ที่ดิน (ชั่วคราว) เช่นเดียวกับบริษัทหรือผู้ประกอบการ ดำเนินการเช่า (ชั่วคราว) ที่ยังดำเนินการเช่าต่อมาแล้ว 8 ปี
ในส่วนที่ต้องนำจัดให้ราษฎร ทางประธานฯ คทช.จ.สฎ. ได้ให้ยกเลิกสัญญาอนุญาต (ชั่วคราว) ที่ผ่านมาของบริษัทหรือผู้ประกอบการ

แต่เจ้าของที่ดิน ” ธนารักษ์พื้นที่ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ” ยังไม่ปฏิบัติตามมติที่ประชุม แต่ยังต่ออายุการเช่า (ชั่วคราว) ให้นายทุนและผู้ประกอบการ อีก ราษฎรผู้ผ่านการตรวจสอบฯจึงได้รวมตัวกันเดินทางมาเรียกร้องความยุติธรรมตามมติที่ประชุม โดยมาร้องเรียนยังสำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ เพราะเชื่อมั่นตามนโยบายรัฐบาล ในการแก้ไขปัญหาเรื่องที่ดินทำกินและที่อยู่อาศัย
จากที่กล่าวมา เมื่อวันศุกร์ที่ 19 สิงหาคมที่ผ่านมา ณ ห้องประชุม สคทช. 2 สำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (สคทช.) นายสุริยน พัชรครุกานนท์ รองผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ เป็นประธานการประชุมหารือเรื่องการแก้ไขปัญหาการขอเช่าที่ดินราชพัสดุในพื้นที่ อำเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมีนายชาคฤช ศรีภิรมย์มิตร ตัวแทนสมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชนพัฒนาศักยภาพการใช้ประโยชน์ที่ดินอำเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยสมาชิกกลุ่มวิสาหกิจฯ และเจ้าหน้าที่ สคทช. เข้าร่วมประชุมหารือดังกล่าว ซึ่งมีผลสรุปว่าสำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (สคทช.) จะเร่งตรวจสอบและดำเนินการโดยเร็ว

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *